تیم همه نت متشکل از افراد بسیار خوبی است که تصمیم به انجام کار های خوبی گرفته اند.